Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä: Puheterapiapalvelu Sanahelinää / Kirsi Ikävalko. Yhteystiedot: puh. 041-3111 247, kirsi.ikavalko@sanahelinaa.fi. Vastaanoton osoite: Rauhankatu 11 B, 3. krs, 15110 Lahti.
  1. Rekisterinpitäjä käsittelee (kerää, säilyttää ja arkistoi) henkilötietoja muodostettavan tai voimassa olevan asiakassuhteen perusteella. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavin oikeusperustein: asiakassuhteen muodostama oikeutettu etu, puheterapiasopimuksen täytäntöönpaneminen, suostumuksen perusteella (esimerkiksi potilastietojen luovutuksen mahdollistamiseksi) sekä lakisääteinen velvoite rekisterinpitäjän tallentaessa tietoja potilasrekisteriin tai siirtäessä tietoja viranomaisille. Velvoitteet perustuvat lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.
  1. Henkilötietojen säilytysajoista on säädetty STM:n asetuksessa potilasasiakirjoista 289/2009.
  1. Asiakkaalla/rekisteröidyllä tai tämän huoltajalla/edunvalvojalla on oikeus tarkistaa asiakasta koskevat tiedot sekä vaatia niissä olevien virheiden korjaaminen. Asiakas/rekisteröity antaa potilastiedon arkistossa suostumuksen tietojen siirtymisestä rekisterinpitäjältä toiselle. Asiakkaalla/rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus tai rajata sitä. Asiakkaalla/rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyä koskien.
  1. Asiakkaan/rekisteröidyn henkilötietoja tarvitaan palveluiden tuottamiseen ja siitä raportointiin. Asiakassuhde perustuu aina sopimukseen. Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta sivullisille, eikä niitä käytetä markkinointiin. Asiakkaan/rekisteröidyn tietoja sisältävät paperiset dokumentit säilytetään arkistokaapissa lukituissa tiloissa. Sähköisten laitteiden (tablettitietokone, älypuhelin) tiedot suojataan pääsykoodeilla ja salasanoilla, jotka vain rekisterin ylläpitäjän tiedossa.